PRIVATUMO IR SLAPUKŲ POLITIKA

MB „Sveikatos gama“, įmonės kodas 303365103, įmonės registracijos adresas – Kauno r. sav. Garliavos m. S. Lozoraičio g. 4-33, buveinės adresas: Sukilėlių pr.78A, Kaunas, tel. Nr. : +37067304464, el. paštas: info@sveikatosgama.lt, rūpinasi Jūsų duomenų saugumu ir itin vertina ir saugo Jūsų privatumą.

Todėl šioje Privatumo ir slapukų politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus, taip pat ir kitą informaciją apie MB „Sveikatos gama“ nuostatas ir principus, užtikrinant asmens duomenų apsaugą, taip pat kaip MB „Sveikatos gama“ tvarko asmens duomenis naudodama slapukus.

Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės MB „Sveikatos gama“ interneto svetainėje, registruojatės MB „Sveikatos gama“ savitarnoje ar užsisakote prekes ir (arba) paslaugas MB „Sveikatos gama“ elektroninėje sistemoje, užsisakote naujienlaiškius.

Ši politika taip pat skirta informuoti Jus ir apie kitas MB „Sveikatos gama“ atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą.

Ši Politika netaikoma, kai naršote kitų bendrovių interneto svetainėse ar naudojatės trečiųjų šalių paslaugomis, kai esate nukreipiami iš MB „Sveikatos gama“ interneto svetainės (tinklo).

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

MB „Sveikatos gama“ vykdomas asmens duomenų tvarkymas

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad MB „Sveikatos gama“ tvarko asmens duomenis šiais tikslais:
• santykių su Klientais palaikymas ir galimybių naudotis MB „Sveikatos gama“ produktais ir paslaugomis sudarymas ir administravimas;
• sutarčių vykdymo tikslu;
• teikiant elektroninės prekybos paslaugas;
• vertinant Klientų mokumą ir valdant galimą įsiskolinimą;
• Kliento ir (arba) MB „Sveikatos gama“ interesų apsauga (teikiamų paslaugų kokybės tikrinimas, neteisėto naudojimosi paslaugomis užtikrinimas);
• vykdant tiesioginę rinkodarą, įskaitant naujienlaiškių siuntimą bei papildomų paslaugų teikimą ar siūlymą jas teikti, Kliento nuomonės teiravimąsi, rinkos tyrimus ir statistinių duomenų rinkimą;
• gerinant paslaugų kokybę ir (arba) sutarties sudarymo įrodymų surinkimo tikslais (telefoninių pokalbių įrašymas);
• užtikrinant Klientų, darbuotojų ir patalpų saugumą (vaizdo stebėjimas);
• teisinių prievolių vykdymas ir tapatybės nustatymas;
• kitais tikslais, susijusiais su vidaus administravimu, pavyzdžiui, tvarkant MB „Sveikatos gama“ darbuotojų duomenis.

Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi?

MB „Sveikatos gama“ renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis:
• pagrindinius duomenis, kurie reikalingi aukščiau išvardintiems tikslams: vardą, pavardę, asmens kodą ir gimimo datą, asmens tapatybės dokumento duomnis, kontaktinius duomenis ir pan.;
• duomenys ryšiams, kaip – adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, bendravimo kalba;
• duomenis, kurie reikalingi paslaugoms teikti ar prekėms parduoti: užsakymo duomenys, sąskaitose esanti informacija, duomenys susiję su mokėjimais ir pan.;
• teikiant sveikatos priežiūros paslaugas – duomenys apie pacientų sveikatos būklę, diagnozę, paskirtą gydymą (procedūras), kiek tai susiję su paslaugų teikimu;
• duomenys, surinkti naudojantis ryšių ir kitomis techninėmis priemonėmis, kaip – duomenys, kurie surinkti klientui atvykus į MB „Sveikatos gama“ padalinius, (vaizdo stebėjimo duomenys) arba bendraujant su MB „Sveikatos gama“ telefonais, vaizdo ir/arba garso įrašymo priemonėmis, el. paštu, pranešimais ir kitomis ryšio priemonėmis, tokiais kaip socialiniai tinklai;
• duomenis, kurie generuojami naudojantis elektroninių ryšių priemonėmis ir MB „Sveikatos gama“ paslaugomis, pvz., srauto duomenys – sujungimo pradžios data, laikas, trukmė, skambinančiojo abonentinis numeris, sujungimą priimančio abonento numeris, interneto vartotojo sujungimo metu naudotas IP adresas ir kt.;
• duomenys, susiję su Kliento lankymusi MB „Sveikatos gama“ interneto svetainėse arba naudojantis kitais MB „Sveikatos gama“ komunikacijos kanalais (facebook, instagram, skype, viber, wats app ir pan.).
• duomenys, susiję su paslaugų teikimu, pavyzdžiui, duomenys apie sutarčių vykdymą arba nevykdymą, sudarytus sandorius, galiojančias arba baigusias galioti sutartis, pateiktus prašymus ir skundus, taikomas paslaugų mokesčius ir kt.;
• kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.

Kokiais teisiniais pagrindais gali būti renkami Jūsų asmens duomenys?

MB „Sveikatos gama“ gali rinkti Jūsų asmens duomenis tik vadovaudamasi teisės aktuose nurodytais teisėto tvarkymo pagrindais. Tai sutarties sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas, kai Jūs su MB „Sveikatos gama“ sudarote paslaugų teikimo ar kitą sutartį (žodinę, rašytinę, pateikiat užsakymą ar užsiregistruojate vizitui).

MB „Sveikatos gama“ teisėti interesai taip pat gali būti pagrindas tvarkyti duomenis, pavyzdžiui, kai MB „Sveikatos gama“ tikrina mokumą, valdo ir (ar) išieško įsiskolinimą, arba kai įrašomi pokalbiai aukščiau paminėtais tikslais.

Jūsų sutikimas – dar vienas pagrindas, kuriuo MB „Sveikatos gama“ gali tvarkyti asmens duomenis (pavyzdžiui, vykdant tiesioginę rinkodarą, kai siunčia naujienlaiškius bei informuoja apie prekes ar paslaugas, vykdo apklausas).

MB „Sveikatos gama“ gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis taip pat ir vykdant teisines prievoles (kad vykdytų norminių aktų reikalavimus, taip pat pateiktų atsakymus į valstybės ir savivaldybių teisėtas užklausas ir kt.) ar kitais teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais.

Kiek laiko saugomi Jūsų duomenis?

MB „Sveikatos gama“ saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.

Jei teisės aktuose nėra nustatyta dokumentų, kuriuose yra asmens duomenų, saugojimo terminų, šie dokumentai saugomi iki 2 metų nuo santykių su Jumis pasibaigimo dienos.

Pasibaigus šiame punkte minimiems terminas, asmens duomenų įrašai sunaikinami ir/ar dokumentai perduodami archyvavimui.

MB „Sveikatos gama“ imasi visų galimų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik nustatytais tikslais, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Kam MB „Sveikatos gama“ teikia ar gali teikti asmens duomenis?

• MB „Sveikatos gama“ tokius duomenis gali teikti duomenų tvarkytojams, kurie atlieka MB „Sveikatos gama“ tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (tarpininkai, kurie tvarko duomenis tam, kad sudaryti ir administruoti sutartis su klientais;
• informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą;
• bendrovės, kurios užtikrina pranešimų klientams siuntimą, teikia apsaugos ir kitas paslaugas);
• bendrovėms, tvarkančioms jungtines skolininkų rinkmenas ar administruojančioms skolas;
• teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai;
• partneriams, pavyzdžiui, reikalavimo teisių perėmėjams, tuo atveju, kai siekdama užtikrinti efektyvų įsiskolinimų valdymą MB „Sveikatos gama“ perduoda jiems reikalavimo teisę į kliento mokėtiną sumą;
• kitiems asmenims Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.

Jūs turite teisę:

• kreiptis į MB „Sveikatos gama“ su prašymu suteikti informaciją apie MB „Sveikatos gama“ tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip MB „Sveikatos gama“ juos tvarko;
• kreiptis į MB „Sveikatos gama“ su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
• kreiptis į MB „Sveikatos gama“ su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai, tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;
• nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia MB „Sveikatos gama“ arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
• teisę į duomenų perkeliamumą, t.y. susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte MB „Sveikatos gama“, ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad MB „Sveikatos gama“ tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.

Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis į MB „Sveikatos gama“ elektroniniu paštu info@sveikatosgama.lt ar atvykę adresu Sukilėlių pr.78A, Kaunas.

Primename, kad siekiant, kad Jūsų duomenys būtų saugūs ir neteisėtai neatskleisti, turėkite su savimi savo asmens dokumentą ar rašydami prašymą pasirašykite jį saugiu elektroniniu parašu.

Taip pat Jūs turite teisę kreiptis ir į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tačiau visuomet sieksime visus klausimus išspręsti tiesiogiai kartu su Jumis.

Jei dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į MB „Sveikatos gama“ bet kuriuo

Jums patogiu būdu:
• raštu – el. paštu info@sveikatosgama.lt;
• žodžiu – telefonu Nr. +37067304464;
• raštu – adresu Sukilėlių pr.78A, Kaunas;
• atvykus į bet kurį MB „Sveikatos gama“ padalinį.

MB „SVEIKATOS GAMA“ SVETAINĖJE RENKAMI DUOMENYS

• administruodami interneto svetainę bei diagnozuodami sutrikimus MB „Sveikatos gama“ serverio darbe, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją;
• naudodami slapukus renkame duomenis apie paslaugų naudojimą. Informacija apie slapukus, slapukų tipai ir jų paskirtis yra pateikti žemiau;
• registruojantis MB „Sveikatos gama“ savitarnoje renkame vartotojo identifikavimui būtiną pagrindinę informaciją bei norimo vizito informaciją, kurią pateikiate pildydami registracijos formą, t. y. vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, pageidaujamą apsilankymo datą ir laiką bei Jūsų pranešimo tekstą mums.

Surinktus duomenis apie MB „Sveikatos gama“ svetainės lankytojus atsakingai saugome nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota, kad į ją negalėtų patekti MB „Sveikatos gama“ nedirbantys asmenys. Be to, MB „Sveikatos gama“ portalo lankytojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.

SLAPUKAI

Slapukas (angl. cookie) – tai nedidelės apimties duomenų rinkinys, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės ir išsaugomas lankytojo kompiuteryje ar kitame įrenginyje.

Naudodami slapukus mes galime gauti informaciją apie jūsų naršymą mūsų svetainėje, kuri padeda mums pateikti aktualią informaciją bei tobulinti savo svetainę bei jos turinį. Slapukai ir juose talpinami duomenys nebus naudojami kitais tikslais ir nebus perduodami tretiesiems asmenims.

Asmuo gali ištrinti arba blokuoti slapukus, pasirinkęs atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Atkreiptinas dėmesys, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), Asmeniui gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi elektroninės parduotuvės funkcijų.

Svetainėje naudojamas „Google“ analizės įrankis „Google Analytics“, kuris renka informaciją apie Jūsų IP adresą, apsilankymo laiką, trukmę, peržiūrėtus vidinius Svetainės puslapius bei juose atliktus veiksmus (pavyzdžiui, mygtukų paspaudimus ar formų patvirtinimus). Slapuko sugeneruota informacija apie Jūsų veiksmus Svetainėje perduodama ir saugoma „Google“ JAV esančiuose serveriuose. Ši informacija naudojama ataskaitoms apie Svetainės naudojimo statistiką, asmeniškai neidentifikuojant atskirų lankytojų.

Svetainėje naudojami socialinio tinklo facebook.com įskiepiai (angl. Plugins). Šį tinklą valdo „Facebook Inc.“, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, JAV (Facebook). Facebook šiuo įskiepiu renkamų duomenų apimčiai mūsų svetainė įtakos neturi. Daugiau informacijos apie Facebook renkamus ir naudojamus duomenis, su tuo susijusias teises bei privatumo apsaugos galimybes rasite Facebook privatumo pranešimuose.

 

Slapukas Galiojimo laikas Naudojimo paskirtis Ar slapukas būtinas?
gdpr 1 metai Šis slapukas saugo informaciją apie lankytojo sąveiką su elementais, patenkančiais į BDAR (GDPR) reguliavimo sritį. Taip
catAccCookies 30 dienų Šis slapukas naudojamas WordPress įskiepio, kuris įsimena faktą, jog vartotojas sutiko naudoti slapukus Taip
_ga _gid 1 metai Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti Google Analytics sistemoje Ne

 

MŪSŲ SVETAINĖJE NAUDOJAMI ŠIE SLAPUKŲ TIPAI:

Vartotojo sesijos slapukai – sukuriami vartotojui pradėjus naršymo sesiją tinklapyje ar naršyklėje. Ištrinami uždarius naršyklę.

Ilgalaikiai slapukai – slapukai išsaugomi vartotojo naudojamame įrenginyje. Uždarius naršyklę ar svetainę slapukai nėra ištrinami. Šie slapukai galioja skirtingą laiką, priklausomai nuo pačio slapuko.

Pirminiai slapukai – slapukai, kuriuos naudoja ar sukuria vartotojo aplankyta svetainė. Šie slapukai naudojami tam, kad būtų prisitaikoma prie svetainės lankytojo poreikių.

Trečiųjų šalių slapukai – vartotojo aplankytoje svetainėje talpinami kitų svetainių slapukai. Šio tipo slapukai dažniausiai yra naudojami duomenų analizės tikslais. Facebook ir Google yra dažniausiai sutinkami trečiųjų šalių slapukų domenai.

Kaip nutraukti slapukų naudojimą?
Įspėjame, jog slapukų blokavimas gali nutraukti vartotojo priegą prie tam tikrų svetainės funkcijų ir jų veikimo, ko pasekoje naršymas gali tapti neefektyvus arba neįmanomas.
Jeigu nepageidaujate, jog duomenys apie jūsų naršymą mūsų svetainėje būtų renkami, galite nesutikti su tuo keisdami savo naršyklės nustatymus.

Nuorodos į kitus tinklapius
Mūsų svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitus tinklapius už kurių turinio teisingumą ir atititikimą galiojantiems teisės aktams MB „Sveikatos gama“ neatsako.

Mūsų svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad MB „Sveikatos gama“ nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš MB „Sveikatos gama“ interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

MB „Sveikatos gama“ darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie bendrovės klientus, įskaitant ir MB „Sveikatos gama“ svetainės lankytojus.
Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.

KITA AKTUALI INFORMACIJA

Kaip sužinoti apie šios politikos pakeitimus?

MB „Sveikatos gama“ atnaujinus šią privatumo ir slapukų politiką, apie esminius pakeitimus informuosime paskelbdami pranešimą interneto svetainėje sveikatosgama.lt

Ši politika parengta atsižvelgiant į MB „Sveikatos gama“ asmens duomenų tvarkymo principus ir taisykles.

Norėdami susipažinti su išsamiomis taisyklėmis galite visada kriptis į MB „Sveikatos gama“ el. paštu: info@sveikatosgama.lt ar atvykti į MB „Sveikatos gama“ buveinę adresu: Sukilėlių pr.78A, Kaunas.